دانشگاه آرل استانبول

دانشگاه آرل استانبول

تمام زبان ها(50% ترکی) (50% آلمانی)(70% ترکی) (30% انگلیسی)آلمانیاسپانیاییانگلیسیترکیروسیعربیفرانسوی تمام مقاطع تحصیلیدکتریفوق دیپلمفوق لیسانسلیسانس جست و جو در همین دانشگاه جست و جو در دیگر دانشگاه ها جست و جو در دیگر دانشگاه ها

دانشگاه بیکنت استانبول

تمام زبان ها(50% ترکی) (50% آلمانی)(70% ترکی) (30% انگلیسی)آلمانیاسپانیاییانگلیسیترکیروسیعربیفرانسوی تمام مقاطع تحصیلیدکتریفوق دیپلمفوق لیسانسلیسانس جست و جو در همین دانشگاه جست و جو در دیگر دانشگاه ها جست و جو در دیگر دانشگاه ها

دانشگاه سابانجی

دانشگاه سابانجی

تمام زبان ها(50% ترکی) (50% آلمانی)(70% ترکی) (30% انگلیسی)آلمانیاسپانیاییانگلیسیترکیروسیعربیفرانسوی تمام مقاطع تحصیلیدکتریفوق دیپلمفوق لیسانسلیسانس جست و جو در همین دانشگاه جست و جو در دیگر دانشگاه ها جست و جو در دیگر دانشگاه ها

دانشگاه بیلگی استانبول

تمام زبان ها(50% ترکی) (50% آلمانی)(70% ترکی) (30% انگلیسی)آلمانیاسپانیاییانگلیسیترکیروسیعربیفرانسوی تمام مقاطع تحصیلیدکتریفوق دیپلمفوق لیسانسلیسانس جست و جو در همین دانشگاه جست و جو در دیگر دانشگاه ها جست و جو در دیگر دانشگاه ها

دانشگاه اوزیگین استانبول

تمام زبان ها(50% ترکی) (50% آلمانی)(70% ترکی) (30% انگلیسی)آلمانیاسپانیاییانگلیسیترکیروسیعربیفرانسوی تمام مقاطع تحصیلیدکتریفوق دیپلمفوق لیسانسلیسانس جست و جو در همین دانشگاه جست و جو در دیگر دانشگاه ها جست و جو در دیگر دانشگاه ها

دانشگاه گالاتا استانبول

تمام زبان ها(50% ترکی) (50% آلمانی)(70% ترکی) (30% انگلیسی)آلمانیاسپانیاییانگلیسیترکیروسیعربیفرانسوی تمام مقاطع تحصیلیدکتریفوق دیپلمفوق لیسانسلیسانس جست و جو در همین دانشگاه جست و جو در دیگر دانشگاه ها جست و جو در دیگر دانشگاه ها

دانشگاه یدیتپه استانبول

تمام زبان ها(50% ترکی) (50% آلمانی)(70% ترکی) (30% انگلیسی)آلمانیاسپانیاییانگلیسیترکیروسیعربیفرانسوی تمام مقاطع تحصیلیدکتریفوق دیپلمفوق لیسانسلیسانس جست و جو در همین دانشگاه جست و جو در دیگر دانشگاه ها جست و جو در دیگر دانشگاه ها

دانشگاه بیرونی استانبول

دانشگاه بیرونی استانبول

تمام زبان ها(50% ترکی) (50% آلمانی)(70% ترکی) (30% انگلیسی)آلمانیاسپانیاییانگلیسیترکیروسیعربیفرانسوی تمام مقاطع تحصیلیدکتریفوق دیپلمفوق لیسانسلیسانس جست و جو در همین دانشگاه جست و جو در دیگر دانشگاه ها جست و جو در دیگر دانشگاه ها